Контактний номер телефону
(0800) 354 104

Холістичний маркетинг. Що це? І яка його концепція?

Побудова сучасної високоефективної маркетингової стратегії базується на сприйнятті бізнесу і всіх його інструментів як єдиний цілий організм, а не як окремі елементи. Холістичний маркетинг – система заходів, програм та інструментів, спрямованих на вивчення і збалансування усіх бізнес-процесів компанії. Концепція холістичного маркетингу полягає у розробці та реалізації багаторівневих всеохоплюючих програм, направлених не стільки на просування товару, скільки на вивчення і задоволення потреб споживачів, партнерів, працівників та суспільства вцілому.

Побудова системи холістичного маркетингу в компанії відбувається за чотирма напрямками:

  • інтегрований маркетинг;
  • соціально-відповідальний маркетинг;
  • внутрішній маркетинг;
  • маркетинг взаємовідносин.

При побудові стратегії компанії слід пам'ятати, що завдання, які вирішуватиме кожен із цих елементів, не можуть суперечити іншим складовим цілісного маркетингу. Кожен із напрямків має свій інструментарій.

 

Інтегрований маркетинг

Завданням інтегрованого маркетингу є не просто реклама продукту з метою збільшення продажів. Розроблені заходи покликані на виявлення та задоволення потреб споживача, донесення до аудиторії цінностей компанії та її продукту. Реалізація системи заходів відбувається за формулою 4Р – Product, Price, Place, Promotion (Продукт, Ціна, Місце, Просування). Модель може вдосконалюватися та доповнюватися іншими компонентами, проте основна мета інтегрованого маркетингу – створення єдиної комплексної системи для всіх маркетингових каналів.

 

Соціально-відповідальний маркетинг

Система маркетингових заходів будується не виключно на донесенні цінності продукту до клієнта, а й на врахуванні та використанні етнічних, політичних, екологічних, релігійних, правових засад існування суспільства вцілому. Діяльність компанії не повинна суперечити етнічно-правовим та соціальним нормам. Якщо на першопочаткових етапах відмова від окремих суперечливих інструментів чи процесів може дещо знизити економічну вигоду бізнесу, то в довгостроковій перспективі такий підхід спрямований на побудову міцних довірливих стосунків з соціумом, а відповідно і підвищення репутації бренду, зміцнення його позицій на ринку. Яскравим прикладом застосування соціально-відповідального маркетингу є всесвітня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s. В момент, коли громадськість стала активно обговорювати шкідливість такої їжі, власники компанії акцентували увагу на екологічності пакування для страв, додаванні в меню салатів та зниження калорійності їжі.

 

Внутрішній маркетинг

Принципи реалізації системи внутрішнього маркетингу полягають у підтриманні філософії компанії усіма її співробітниками та всезагальній орієнтації на спільний результат. Внутрішній маркетинг розглядає працівника як клієнта компанія, а роботу – як продукт, що йому пропонується. Якщо рухатися у цьому ключі, то завдання внутрішнього маркетингу – створення цілеспрямованої, кваліфікованої команди, об'єднаної особливою атмосферою та корпоративною культурою. При впровадженні будь-яких програм, необхідно слідкувати за дотриманням комплексності, аби жоден із заходів не суперечив інтересам інших підрозділів. Задоволений колектив = задоволений клієнт.


Маркетинг взаємовідносин

Впровадження маркетингу взаємовідносин передбачає побудову тісних зв'язків з усіма ланками бізнес-процесу, які можуть мати на нього прямий чи опосередкований вплив. До категорії зацікавлених сторін включаємо не лише споживача (клієнта), а й працівників, партнерів, постачальників, дистриб'юторів, банківські та інші фінансові установи, державні органи, громадські організації, рекламні агентства тощо. Маркетингові відносини спрямовані на отримання довгострокового результату у вигляді тісних емоційних стосунків з усіма зацікавленими сторонами. Лише клієнт, який знає бренд, довіряє йому і задоволений продуктом, повернеться до нього знову, тому важливо слідкувати за змінами споживацьких настроїв та поведінки, вчасно на них реагувати.

Засади холістичного маркетингу передбачають розширення рамок впливу та певне зміщення акцентів. Головними об'єктами стають не продукт та продажі, а клієнт та задоволення його потреб. Холістичний маркетинг спрямований на побудову цілісної системи з партнерів, працівників та споживачів. Ключовим елементом, звісно, постає споживач, а всі маркетингові інструменти спрямовані на пов'язування цих ланок спільними цілями та інтересами. Якщо будь-яка з груп перестає бути зацікавленою у загальному успіху, це може спровокувати серйозні проблеми в діяльності компанії.

Концепція холістичного маркетингу побудована на впровадженні маркетингових заходів в усі сфери функціонування бізнесу. Це дозволяє зміцнити позиції компанії на ринку, за рахунок декількох аспектів: розуміння цільової аудиторії та її поведінки, донесення до неї цінностей продукту, формування корпоративної культури.

      Ми використовуємо Cookies, щоб користуватись сайтом було зручніше.